Dzisiaj będzie krótko, zwięźle i na temat. Bolesny temat.

Święta zasada brzmi:

Biżuteria = kasa fiskalna + podatek VAT

Za tę miłą i sympatyczną konieczność odpowiedzialna jest Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, oraz opracowywane na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, ogłaszane regularnie kilka razy w roku.

Artykuł 113 wspomnianej Ustawy definiuje warunki zwolnienia od podatku VAT. Generalnie, uzależnione jest ono od wartości sprzedaży:

Art. 113.

1. Zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 000 euro. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

(…)

 14. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) w terminie do dnia 31 grudnia poprzedzającego rok podatkowy, kwotę, o której mowa w ust. 1, obliczoną według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 100 zł;

Jest to zasada obowiązująca wszystkich, chyba, że Ustawa stanowi inaczej. :)  A w artykule 113, punkcie 13, dokładnie opisano kogo zwolnienie od podatku VAT nie dotyczy:

Art. 113.

13. Zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz podatników:

1) dokonujących dostaw:

a) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,

(..)

2) świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie;

Gwoli ścisłości, ust. 1 to cytowany przeze mnie powyżej zapis o wartości sprzedaży, ust. 9, który następnie odwołuje się do ust. 8 – to dalsze szczegółowe opisy zwolnień, nie dotyczące tematu przewodniego tego artykułu, zainteresowanych odsyłam do Ustawy: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Ponadto, wszystkie towary i usługi domyślnie objęte są podstawową stawką podatku VAT, czyli 23%, chyba, że zostały wymienione w Ustawie jako zwolnione lub opodatkowane innymi stawkami. W przypadku biżuterii obowiązuje niestety najwyższa, 23% stawka.

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej definiują odpowiednie rozporządzenia wydawane przez Ministra Finansów. Najnowsza wersja to Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Nas dotyczy paragraf 4:

§ 4.

1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i 3, nie stosuje się, bez względu na wysokość osiąganych obrotów:

6) przy dostawie wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, która nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy;

Pierwszy zapis o wyłączeniu wyrobów z metali szlachetnych ze zwolnienia, bez względu na wysokość osiąganych obrotów, znajduje się w rozporządzeniu z dnia 28 marca 2006 r. Wyroby z metali szlachetnych nigdy nie były zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, natomiast przed rokiem 2006 obowiązek ten zależny był od wysokości osiąganych obrotów.

Rozporządzenia dotyczące kas fiskalnych ogłaszane są kilka razy w roku, ich na bieżąco aktualizowaną listę można znaleźć w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Sejmu RP: Rozporządzenia.

Nie będę tutaj dokładnie opisywać bardziej szczegółowych zapisów Ustawy dotyczących metali szlachetnych (np. złota inwestycyjnego), czy dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków (a więc również biżuterii określonego rodzaju), bo nie tego dotyczy ten artykuł. Jak również bardziej ogólnych zasad zwolnień z podatku i obowiązku ewidencjonowania sprzedaży (lub ich braku), dotyczących biżuterii sztucznej, tworzonej bez udziału metali szlachetnych – tutaj obowiązują po prostu „klasyczne” zasady, takie jak dla każdej innej branży, która nie została jasno opisana jako wyłączona z możliwości zwolnienia. Zakładam, że ogromna większość osób, które tworzą biżuterię, prędzej czy później zacznie pracować z metalami szlachetnymi, i do takich osób ten artykuł jest skierowany. Materiały szlachetne to nieodłączna część biżuterii, od samych jej początków, i to też odróżnia prawdziwą Biżuterię (tak, tę przez duże „B” ;) ), od bazarowych biżuteryjnych świecidełek.

Bardzo wiele osób ma wątpliwości związane z terminem „z udziałem metali szlachetnych”. Ile to jest ten „udział”? Przede wszystkim, już sama Ustawa wprowadza podział na wyroby w całości z metali szlachetnych i na te z udziałem. Czyli zakłada się, że mogą istnieć wyroby, w przypadku których ilość metalu szlachetnego jest niewielka: tylko część zrobiona jest z metalu szlachetnego, lub są to wyroby posrebrzane i pozłacane. Zapewniam Was, że podatek VAT i kasy fiskalne to ulubione „zabawki” Urzędów Skarbowych, i każda wątpliwość będzie interpretowana na rzecz konieczności posiadania kasy fiskalnej i opodatkowania podatkiem VAT.

Ale jeżeli nadal macie wątpliwości, bardziej szczegółowych informacji możecie zasięgnąć w Krajowej Informacji Podatkowej, która udziela bezpłatnych telefonicznych porad. Więcej informacji znajdziecie w broszurce wydanej przez Ministerstwo Finansów: Krajowa Informacja Podatkowa.

Owszem, możecie również zadzwonić lub odwiedzić najbliższy Urząd Skarbowy i spytać o nurtujące Was kwestie. Pamiętajcie jednak, że niestety, urzędnicy US bywają omylni, i nie poniosą żadnej odpowiedzialności za wprowadzenie Was w błąd. To, że „Pani Jadzia z pokoju numer 6” powiedziała tak i tak, nie znaczy, że tak naprawdę jest.

Ministerstwo Finansów przygotowało możliwość uzyskania tzw. indywidualnej interpretacji podatkowej. Uprawnieni do wydawania ich są, na chwilę obecną, Dyrektorzy Izb Skarbowych w Bydgoszczy, Katowicach, Warszawie, Łodzi i Poznaniu. Więcej informacji znajdziecie na stronie Ministerstwa Finansów: Interpretacje indywidualne.

Ale żeby nie było zbyt pięknie, te interpretacje też mogą być błędne – przepisy podatkowe są bardzo zagmatwane i niejednokrotnie bardzo niejednoznaczne. Ogromną zaletą indywidualnych interpretacji jest jednak to, że w momencie, w którym podatnik zastosuje się do uzyskanej interpretacji, nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karno-skarbowej, w zakresie, w jakim tę interpretację wydano. Po więcej szczegółów dotyczących indywidualnych interpretacji podatkowych odsyłam na infolinię Krajowej Informacji Podatkowej i na strony internetowe Ministerstwa Finansów (polecam szczególnie opracowaną przez MF broszurkę: Indywidualne interpretacje prawa podatkowego – pytania i odpowiedzi).

Hmmm…..chyba jednak wyszło dłużej niż zakładałam na początku… ale za to jest tu wszystko, co najważniejsze. ;)

——————————

Aleksandra Kudeń

www.aleksandrakuden.com